Haberler

Karadeniz’in Kuzeyinde Kürdistan

Türkiye’de son yıllarda açılan yeni üniversiteler ve araştırma merkezleri ile beraber bilimsel araştırma ve çalışmalar yurt düzeyinde yaygınlık kazanmaktadır. Bu yeni merkezlerin önde gelenlerinden birisi olan Karadeniz Araştırmaları Merkezi (KARAM), Hitit Üniversitesi çatısı altında Karadeniz bölgesinin önde gelen büyük merkezlerinden birisi olan Çorum’da yıllardır başarılı çalışmalar yapmakta ve bu bölgenin geçmişi ile ilgili birçok bilimsel makaleyi, Karadeniz Araştırmaları adı altında üç aylık bir dergide yayınlayarak Türk kamuoyunun birçok konuda bilgilendirilmesine ve aydınlatılmasına katkıda bulunmaktadır.
Karadeniz Araştırmaları’nın 2006 yılında yayınlanmış olan 8. Sayısında, Ukraynalı tarihçi ve dilbilimci Dr. Valentyn Stetsyuk, Türklerin ve Ortadoğu’nun tarihini değiştirecek önemde bir bilimsel araştırtmayı makale olarak yayınlamış ve dünyanın merkezi bölgesinin geleceği ile ilgili tartışmalara Ukraynalı bir bilim adamı olarak önemli bir ufuk çizgisi çekmiştir. “Kürtlerin Karadeniz’in Kuzeyindeki Anayurdu” başlığını taşıyan bu bilimsel makale yakından incelendiğinde, şimdiye kadar bilinenlerin ötesinde yepyeni bir bakış açısı ile Ortadoğu halklarına eğildiği ve tam da bu bölgenin ortalarında beş ülke sınırları içerisine dağılmış olarak yaşamakta olan bir halk topluluğunun hem geçmişi hem de geleceği ile ilgili olarak önemli bilimsel bulguları kamuoyunun tartışmasına sunduğu görülmektedir. Türkçe de ilk kez yayınlanan bilgiler ile geçmişten gelen ve geleceğe yönelen tarih çizgisi için önemli bulgular taşıyan bu araştırma, Türkiye ve bölge ülkelerini Kürt kozu ile bölmek isteyen emperyal ve Siyonist çevreler tarafından görmezden gelinmiştir. Fakat bu önemli araştırmanın bölgenin barış içinde bir geleceğe yönelmesi açısından Türkiye’nin ulusal kamuoyunda ele alınmasında ulusal birlik ve bütünlüğün korunabilmesi açılarından büyük yararlar bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu yazı, böylesine bir bakış açısı ile kaleme alınmıştır.

Dr. Valentyn Stetsyuk, bir tarihçi ve dil bilimci olarak Kürtlerin anayurdunun Karadeniz’in kuzeyi olduğunu, yapmış olduğu alan araştırmalarına dayanarak öne sürmekte, özellikle Ukrayna’daki bazı yer isimleri ile Kuzey Karadeniz bölgelerinde yaşayan halkların kendi dillerinde kullandıkları sözcükler ile Kürtçe dilindeki bazı kavramlar arasındaki benzerlikleri ve ortak yapıları tespit ederek bugün Ortadoğu ülkelerinde son derece dağınık bir biçimde yaşamakta olan Kürt topluluklarının, kullandıkları dil ve sahip oldukları kültürel yapılar açısından Karadeniz’in kuzey bölgelerinde ilk kez tarih sahnesine çıkmış topluluklar olabileceğini ve daha sonraki dönemlerde göçler yolu ile tıpkı Hazar devleti sonrasındaki Türk ve Tatar boyları gibi, Kürt boylarının da Karadeniz’in kuzeyinden güneye doğru inerek bugünkü Ortadoğu ülkelerinde yaşamaya başladıklarını öne sürmektedir. Şimdiye kadar Kürt tarihi ile ilgili olarak yayınlanmış olan kitaplar incelendiğinde, Kürtlerin geçmişi ile ilgili olarak başlıca üç ana tez öne sürülüyordu. Birinci teze göre Kürtler, Orta Asya’daki Karduk kentinden tarih sahnesine çıkarak ve boylar hâlinde göç ederek Ortadoğu’ya gelip yerleşmişlerdir. İkinci teze göre ise Kürtler, İran kökenli bir halktır ve Med’lerin devamıdır. Üçüncü tez ise Kürtleri, Ortadoğu’nun yerleşik eski kavimlerinden birisi olarak kabul eder ve Kürtleri merkezî bölgenin otankton halklarından birisi olduğunu savunur. Şimdi, Ukraynalı tarihçi Dr. Stetsyuk dördüncü bir görüş olarak, Kürtlerin tarih sahnesine çıktıkları bölge olarak Karadeniz’in kuzeyini öne sürmekte ve yapmış olduğu alan araştırmaları, dilbilim tespitleri ile Kürtlerin anayurdunun Kuzey Karadeniz olduğunu savunmaktadır. Türk tarihçilerinin görmezden geldiği, hiç fark edemediği bu tespitler hem Türk hem de Kürt tarihi açısından önemli belirlemeler olarak öne çıkmaktadır. Özellikle günümüzde bir Türk-Kürt çatışması çıkartmak isteyen emperyal ve Siyonist güçlere karşı iki halkın önde gelen temsilcilerinin tarihsel gerçekleri yeniden değerlendirmeleri ve gelecekte barış içerisinde bir yeni düzenin oluşturulabilmesi için tarih biliminin verilerinden en üst düzeyde yararlanılması gerekmektedir.
Ukraynalı dilbilimci makalesinde, birçok Kuzey Karadeniz lehçesinde ve özellikle Ukrayna dilinde Kürtçe kökenli çeşitli sözcükler tespit etmektedir. Bu makale bir dilbilim yazısı olmadığı için benzerliklerin detaylarına inilmemekte ama genel bir değerlendirme çerçevesinde durum ortaya konularak, siyasal ve sosyal gelişmelere bu durumun yansımaları incelenmeye çalışılmaktadır. Tarihte göçler dönemi başladığında birçok Asya kökenli topluluk batıya doğru giderken, Kürtler de Kuzey Karadeniz kökenli topluluklar olarak Ukrayna bölgesinden güneye doğru inerek Ortadoğu’nun çeşitli bölgelerine yerleşmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sosyal Ağlar

Alperen.org - Ya korkularımızla koyun koyuna yatıp, hiçbir şey üretmeden kendimizle cedelleşmeye devam edeceğiz ya da birbirimize ve hayat tarzlarımıza tahammül edip, prangaları sökerek geleceğe doğru dev bir adım atacağız. Muhsin YAZICIOĞLU - Tema Copyright © 2001

Tema resimleri Bim tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates